อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครสกลนคร

       เทศบาลนครสกลนคร  จัดเป็นเทศบาลขนาดใหญ่มีภารกิจ  อำนาจหน้าที่ที่สำคัญบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  (แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  13 พ.ศ.2552 ) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายดังกล่าวอาจแบ่งเป็นภารกิจอำนาจหน้าที่ในแต่ละด้านดังนี้

         1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

             1. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ มาตรา 50 (2) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552
             2. การจัดให้มีและการบำรุงทางระบายน้ำ  มาตรา  53 (5)
             3. การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา  มาตรา 53 (2)
             4. การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้า  หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  มาตรา  53 (7)
             5. การจัดให้มีการสาธารณูปการ  มาตรา  54 (6)
             6. การจัดให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ  สวนสัตว์  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา  54 (10)
             7. การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน   มาตรา  54 (2)
             8. การรักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มาตรา 50 (3)
             9. การควบคุมอาคาร  มาตรา 16 (28) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ  ให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
            10. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ  มาตรา  16 (4)
            12. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ  มาตรา 16 (2)
            13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  มาตรา  16 (13)

          2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

             1. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ มาตรา 50 (4) ตาม   พ.ร.บ. เทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
             2. การจัดให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม มาตรา 50 (6) ตามพ.ร.บ. เทศบาล  2496 แก้ไขเพิ่มเติม  ถึง  (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
             3. การส่งเสริมการฝึก  และการประกอบอาชีพ  มาตรา 16 (6) ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
             4. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ  มาตรา 50 (7) ตาม พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
             5. การจัดให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้   มาตรา  53 (4)
             6. การจัดการศึกษา  มาตรา  16 (9) ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
             7. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มาตรา 16(10)
             8. การจัดให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก มาตรา 54 (4) ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
             9. การจัดให้มีและบำรุงโรงพยาบาล  มาตรา  54 (5)
            10. การจัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข   มาตรา  54 (7)
            11. การจัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา  มาตรา  54 (9)
            12. การจัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  มาตรา  54 (8)
            13. การจัดให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ  มาตรา  53 (6)
            14. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มาตรา16 (12) ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
            15. การส่งเสริมกีฬา  มาตรา 16 (14)
            16. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล มาตรา 16  (19)
            17. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์   มาตรา  16 (22)

           3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

              1. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน   มาตรา  50 (1) ตาม พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
              2. การจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง   มาตรา  50 (5)
              3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ มาตรา 16 (3) ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
              4. การจัดให้มีการควบคุมการเลี้ยงสัตว์  มาตรา  16 (21)
              5. การจัดให้มีการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม  และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น  มาตรา 54 (11) ตาม พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
              6. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ  มาตรา 16 (23) ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
              7. การจัดทำผังเมือง   มาตรา  16 (25)
              8. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  มาตรา  16 (26)
              9. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มาตรา  16 (29)
             10. การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   มาตรา  16 (30)

           4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

              1. การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์  มาตรา 53 (3) ตาม พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
              2. การจัดให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  มาตรา  54 (1)
              3. การจัดให้มีการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร  มาตรา  54 (3)
              4. การจัดให้มีการพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน  มาตรา 16 (7) ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
              5. การจัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว  มาตรา  16 (8)
              6. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  มาตรา  16 (1)

             5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

              1. การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มาตรา  16 (24) ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
              2. การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย  มาตรา  16 (18)
              3. การดูแลรักษาที่สาธารณะ  มาตรา  16 (27)

             6. ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

              1. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มาตรา16 (11) ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542

             7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

           1. การจัดให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น  มาตรา  53 (8) ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
            2. การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน  มาตรา  16 (7) ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
            3. การขนส่งและการวิศกรรมจราจร  มาตรา  16 (26)
            4. การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน   มาตรา  16 (30)
                    ภารกิจทั้ง  7  ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาล  ภารกิจดังกล่าวสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลนครสกลนครได้  ทั้งนี้ยังต้องพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่  การดำเนินการต้องให้สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด   นโยบายของผู้บริหารเทศบาล

             ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่เทศบาลจะดำเนินการ ได้แก่

             ภารกิจหลัก
           1. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
         2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
         3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
         4. การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
         5. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         6. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
         7. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         8. การบริการประชาชน

            ภารกิจรอง
         การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น การจัดการศึกษา  การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน การจัดระบบขนส่งและการจราจร  เป็นต้น


         

 

            
                  


Print   Email