เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลนครสกลนคร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลนครสกลนคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ลงนามเห็นชอบแล้ว และนายกเทศมนตรีนครสกลนครได้ลงนาม
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 


Print   Email

Related Articles