ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2563

DOC083120 08312020110303


Print   Email

Related Articles