ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนแม่-สวนลูก) ส่วนต่อขยายภูมิทัศน์บริเวณคูเมือง และตลิ่งสนามแข่งเรือ สวนหย่อมหน้าป้าย สวนแม่ สวนลูก  (กลุ่มงานที่ ๑)


Print   Email

Related Articles