ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร  (กลุ่มงานที่ ๔) 


Print   Email

Related Articles