ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะหนองทรายขาว หอพระ สวนสาธารณะหนองบัวใหญ่ (แวงใหญ่)  (กลุ่มงานที่ ๒) 


Print   Email

Related Articles