ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ ซื้อครุภุณฑ์การศึกษา รายการกระดานไวท์บอร์ด พร้อมบอร์ด ประชาสัมพันธ์ , การดานสถิติหน้าห้องเรียน และอุปกรณ์การเขียนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๗ ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โครงการ ซื้อครุภุณฑ์การศึกษา รายการกระดานไวท์บอร์ด พร้อมบอร์ด ประชาสัมพันธ์ , การดานสถิติหน้าห้องเรียน
และอุปกรณ์การเขียนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๗ ชุด

 


Print   Email

Related Articles