ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร อาคารอเนกประสงค์ และห้องน้ำและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Print   Email

Related Articles