ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร (กลุ่มงานที่ ๑)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Print   Email

Related Articles