ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนาอ้อย ๓ แยกที่ ๒ (ชุมชนนาอ้อย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Print   Email

Related Articles