ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Print   Email

Related Articles