ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะบริเวณลาน ร.๕  สวนสาธารณะหนองทรายขาว  สวนหย่อมบริเวณหอพระ  สวนสาธารณะหนองบัว(แวงใหญ่)  สวนสาธารณะบ้านเอื้ออาทร (กลุ่มงานที่ ๒)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะบริเวณลาน ร.๕ 
สวนสาธารณะหนองทรายขาว  สวนหย่อมบริเวณหอพระ  สวนสาธารณะหนองบัว(แวงใหญ่) 
สวนสาธารณะบ้านเอื้ออาทร (กลุ่มงานที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


Print   Email

Related Articles