ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนภายในเขตเทศบาล จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Print   Email

Related Articles