ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยยศทอง-หนองแดง (ชุมชนกกส้มโฮง ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ

ซอยยศทอง-หนองแดง (ชุมชนกกส้มโฮง ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Print   Email

Related Articles