ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถบรรทุก ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล  จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Print   Email

Related Articles