ร่างประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว (ปิคอัพ) พร้อมอุปกรณ์  ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


Print   Email

Related Articles