ประกวดราคาจ้างก่อสร่างโครงการก่อสร้างถนน , ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยยศทองหนองแดง (ชุมชนกกส้อมโฮง ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร่างโครงการก่อสร้างถนน , ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยยศทอง-หนองแดง

(ชุมชนกกส้อมโฮง ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles