ออกตราวจเยี่ยมด่านชุมชมทั้ง ๔ ด่าน ในเขตเทศบาลนครสกลนคร  และออกตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง ณ สถานีขนส่งแห่งที่ ๒ ทั้งนี้ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค สนันสนุน ทั้ง ๕ จุดตรวจ

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัชชัย  บุญวัฒน์  รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครสกลนคร  
พร้อมด้วย นายอุทิศ  ไพจิตรโยธี  รองปลัดเทศบาลฯ  ได้ออกตราวจเยี่ยมด่านชุมชมทั้ง ๔ ด่าน ในเขตเทศบาลนครสกลนคร 
และออกตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง ณ สถานีขนส่งแห่งที่ ๒ ทั้งนี้ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค สนันสนุน ทั้ง ๕ จุดตรวจ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles