วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธาน ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธาน ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
ณ ห้องใสสว่าง ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร
 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Print   Email

Related Articles