วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมปลัดเทศบาลนครสกลนคร หัวส่วนราชการเทศบาลนครสกลนคร ประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสกลนคร
ณ ห้องใสสว่าง ชั้น ๒ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles