วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมอบรมโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมอบรมโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสร้างจิตสำนึกรัก
และหวงแหน มุ่งจงรักภักดีพร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ณ ห้องพีซีคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมพีซีแกรนด์ พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 

1

1

1

1

 

 

Print   Email

Related Articles