วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมประชุมเตรียมพร้อมต้อนรับคณะนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาดูงานศาสนสถาน โบราณสถาน

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมประชุมเตรียมพร้อมต้อนรับคณะนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาดูงานศาสนสถาน โบราณสถาน
ณ ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง จังหวัดสกลนคร

 

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles