ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหาร ดำเนินกิจกรรมเก็บตัวอย่างอาหาร ตรวจมือผู้สัมผัสอาหาร ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร และตรวจความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย หน้าสถานศึกษา รร.สกลราชวิทยานุกูล

S 132349974

S 132349974

S 132349974

S 132349974

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5275755

S 5275755

S 5275755

S 5275755

 

  • สำนักช่างทำการดูดโคลนและสิ่งปฏิกูลท่อระบายน้ำ ถนนยุวพ้ฒนา ช่วงคลินิกหมอกิตติพศ

135069

135069

135069

135069

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

80138

80138

80138


Print   Email

Related Articles