เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗
โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครสกลนคร ร่วมในการประชุมในครั้งนี้
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร