เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครสกลนคร ร่วมต้อนรับ
ณ ห้องสุขเกษม ชั้น ๕ เทศบาลนครสกนคร จังหวัดสกลนคร