เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง การอนุมัติแก้ไขปีที่จะดำเนินการโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
เทศบาลนครสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗