เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของเทศบาลนครสกลนคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๗)