สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

 


Print   Email

Related Articles