ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย  ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตร ความสูงของกระเช้าไม่น้อยกว่า ๑๔ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Print   Email

Related Articles