ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานฯ อาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำ  และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานฯ อาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำ 
และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Print   Email

Related Articles