ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการถึงคอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Print   Email

Related Articles