ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแบะขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Print   Email

Related Articles