ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้อง CCTV พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และจัดตั้งศูนย์ตามโครงการพื้นที่ โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 ตามประกาศ เทศบาลนครสกลนคร ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้อง CCTV พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และจัดตั้งศูนย์ตามโครงการพื้นที่
โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 ตามประกาศ เทศบาลนครสกลนคร ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

 


Print   Email

Related Articles