วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนคร ร่วมต้อนรับและเข้าประชุมกับคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฏร

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนคร
ร่วมต้อนรับและเข้าประชุมกับคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฏร
เรื่อง  การบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ และการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำก่ำในปัจจุบันและแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๖
ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลาง จังหวัดสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles