วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายก โกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยและครัวเรือนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายก โกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยและครัวเรือนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙
ณ ห้องใสสว่างชั้น ๒ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

1

1

1

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles