วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานการประชุม คณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดงานโครงการสานสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย จีน เวียดนาม (ตรุษไทสกล) จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดงานโครงการสานสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย จีน เวียดนาม (ตรุษไทสกล) จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสุขเกษม ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร
 

1

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles