ประชุมเพื่อมอบ นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ

  • วันที่ ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔  นายวิโรจน์   เสนาธิบดี  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ได้จัดให้มีการประชุม ณ ห้องประชุมสุขเกษม (ชั้น ๕) เทศบาลนครสกลนคร  เพื่อมอบนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ พร้อมทั้งกำชับและกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามประกาศเทศบาลนครสกละคร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อย่างเคร่งครัด

    DSC01183

  • DSC01183
  • DSC01183
  • DSC01183
  • DSC01183
  • DSC01183
  • DSC01183
  • DSC01183

 


Print   Email

Related Articles