เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

นายโกมุท  ทีฆธนานนท์

นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2208

รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

นายนิวัตร อภัยจิตต์

รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2203

นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์

รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2201

นายเสงี่ยม พ่อธานี

รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2202

นายยุทธนา นันทราช

รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2203

ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี

นางสมลักษณ์ โกพลรัตน์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2201

นางฟองจันทร์ อรุณกมล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2201

นายคำนึง พรหมพิมพ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2201

นางสุดาพร นุกูลกิจ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2201

นายทัศนัย อมตพันธ์

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2209