เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

ดวงตราเทศบาลเป็นรูปวงกลมซ้อนกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกประมาณ 1 นิ้วครึ่ง วงในประมาณ 1 นิ้ว
มีช่องว่างระหว่างวงในและวงนอก จะมีอักษรจารึกว่า "สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร" ส่วนด้านล่างจารึกว่า "จังหวัดสกลนคร"
ภายในวงกลมด้านในมีรูปพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ หมายถึง พระธาตุเชิงชุมอันศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสและเคารพของประชาชน ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ในเขตเทศบาล ฉะนั้น
ดวงตรานี้จึงเป็นเครื่องหมายว่า เป็นเมืองแห่งพุทธศาสนา

วิสัยทัศน์เทศบาลนครสกลนคร
ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งหารเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพอละยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน