เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

เทศบาลนครสกลนคร ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2479 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2479 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 หน้า 1319  ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2479)

นายกเทศมนตรีคนแรกคือ บุขถิรมัยสิทธิการ เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2480 มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร
โดยยกเอาพื้นที่ดำบลธาตุเชิงชุมทั้งตำบลเป็นเขตเทศบาล สำนักงานเทศบาลแต่ก่อนเรียกว่า "ศาลาเทศบาลเมืองสกลนคร"
เดิมนั้นตั้งอยู่สถานีรถปรับอากาศ เมื่อก่อนนั้นเป็นที่ตั้งของตลาดสดเทศบาล ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2500
จึงย้ายมาตั้งสำนักงานมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน เปลี่ยนสถานะเป็น "เทศบาลนครสกลนคร" เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555

เทศบาลนครสกลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนคร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
มีพื้นที่ครอบคลุม ตำบลธาตุเชิงชุมท้ังตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลงิ้วด่อน ตำบลห้วยยาง ตำบลดงมะไฟ ตำบลธาตุนาเวง
และตำบลฮางโฮง ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริการ สถานศึกษา สถานพยาบาลและสธารณสุข
ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลนครอันดับที่ 27 ของประเทศ
และอันดับ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเป็นนครใหญแห่งใหม่ของภาคอีสานที่กำลังเจริญเติบโต