เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครสกลนคร

      

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครสกลนคร

เทศบาลนครสกลนคร  จัดเป็นเทศบาลขนาดใหญ่มีภารกิจ  อำนาจหน้าที่ที่สำคัญบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลนครสกลนคร มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยสามารถกำหนดภารกิจ อำนาจหน้าที่ออกเป็น ๗ ด้าน ดังนี้

 • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ มาตรา 50 (2) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562

2) การจัดให้มีและการบำรุงทางระบายน้ำ  มาตรา  53 (5)

3) การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา  มาตรา 53 (2)

4) การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้า  หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  มาตรา  53 (7)

5) การจัดให้มีการสาธารณูปการ  มาตรา  54 (6)

6) การจัดให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มาตรา  54 (10)

7) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน   มาตรา  54 (2)

8) การรักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มาตรา 50 (3)

9) การควบคุมอาคาร  มาตรา 16 (28) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

10) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ  มาตรา  16 (4)

11) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ  มาตรา 16 (2)

12) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  มาตรา  16 (13)

 • ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ มาตรา 50 (4) ตาม   พ.ร.บ. เทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552

2) การจัดให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม มาตรา 50 (6) ตามพ.ร.บ. เทศบาล  2496 แก้ไขเพิ่มเติม  ถึง  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

3) การส่งเสริมการฝึก  และการประกอบอาชีพ  มาตรา 16 (6) ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

4) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ  มาตรา 50 (7) ตาม พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

5) การจัดให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้   มาตรา  53 (4)

6) การจัดการศึกษา  มาตรา  16 (9) ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

7) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มาตรา 16(10)

8) การจัดให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก มาตรา 54 (4) ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

9) การจัดให้มีและบำรุงโรงพยาบาล  มาตรา  54 (5)

10) การจัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข   มาตรา  54 (7)

11) การจัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา  มาตรา  54 (9)

12) การจัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  มาตรา  54 (8)

13) การจัดให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ  มาตรา  53 (6)

14) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มาตรา16 (12) ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

15) การส่งเสริมกีฬา  มาตรา 16 (14)

16) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล มาตรา 16  (19)

17) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์   มาตรา  16 (22)

 • ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน มาตรา  50 (1) ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

2) การจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง   มาตรา  50 (5)

3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ มาตรา 16 (3) ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

4) การจัดให้มีการควบคุมการเลี้ยงสัตว์  มาตรา  16 (21)

5) การจัดให้มีการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม  และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น  มาตรา 54 (11) ตาม พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

6) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ  มาตรา 16 (23) ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

7) การจัดทำผังเมือง   มาตรา  16 (25)

8) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  มาตรา  16 (26)

9) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มาตรา  16 (29)

10) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   มาตรา  16 (30)

 • ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์  มาตรา 53 (3) ตาม พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

2) การจัดให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  มาตรา  54 (1)

3) การจัดให้มีการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร  มาตรา  54 (3)

4) การจัดให้มีการพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน  มาตรา 16 (7) ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

5) การจัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว  มาตรา  16 (8)

6) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  มาตรา  16 (1)

 • ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มาตรา  16 (24) ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

2) การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย  มาตรา  16 (18)

3) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  มาตรา  16 (27)

 • ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 • การบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มาตรา16 (11) ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 • ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. การจัดให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น มาตรา  53 (8) ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
 2. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน มาตรา 16 (7) ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 3. การขนส่งและการวิศกรรมจราจร มาตรา 16 (26)
 4. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มาตรา  16 (30)

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน เป็นอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้เทศบาลดำเนินการภารกิจดังกล่าวสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลนครสกลนครได้และสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ยังต้องพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่  การดำเนินการต้องให้สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเป็นที่ตั้ง

 

๒.๒ ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลนครสกลนครจะดำเนินการ

                   ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕๖2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ เทศบาลนครสกลนครได้วิเคราะห์และพิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรองที่เทศบาลต้องดำเนินการ มีดังนี้

 • ภารกิจหลัก

1) การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้ด้อยโอกาส

3) การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4) การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

5) การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6) การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8) การบริการประชาชน

9) การสาธารณสุข การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ

(๒) ภารกิจรอง

    การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น การจัดการศึกษา  การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน การจัดระบบขนส่งและการจราจร  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง

 

2.3  การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาของบุคลากร

                        เทศบาลนครสกลนคร สำรวจความต้องการของบุคลาการ เพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปความต้องการของบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและเทศบาล ในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และการพัฒนางานของบุคลากร คำนึงถึงกรอบภารกิจหลักที่เทศบาลนครสกลนคร กำหนดเป็นสำคัญ เรียงลำดับความสำคัญตามความต้องการของบุคลากร ดังนี้

 • ความต้องการด้านทักษะ
 • ทักษะการบริหารโครงการ
 • ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
 • ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และถ่ายทอดความรู้
 • ความต้องการด้านความรู้
 • ความรู้ด้านกฎหมาย
 • ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
 • ความต้องการพัฒนางาน
 • งานสาธารณสุข การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานจัดทำงบประมาณ
 • งานช่าง
 • งานธุรการ งานสารบรรณ