เทศบาลนครสกลนครได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเดิมจากเว็บไซต์เก่าของเทศบาศได้