เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

คำสั่งเทศบาลนครสกลนคร
ที่ ๘๕๓ / ๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ของเทศบาลนครสกลนคร