เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

ปลัดเทศบาลนครสกลนคร

นายประสาร พ่วงปาน

ปลัดเทศบาลนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2103

รองปลัดเทศบาลนครสกลนคร

นายไพโรจน์  โสมณวัฒน์

รองปลัดเทศบาลนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2106

นายอุทิศ ไพจิตรโยธี

รองปลัดเทศบาลนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2106

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวนิ่มนวล ศรีลุนช่าง

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

โทร. 0-4271-1203

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 3102

นางวรรณภา พุดสี

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

โทร. 0-4271-1203

นายกันยะสูติ เกิดทวี

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 1203

นางสาวภัทรียากร คะอังกุ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 1204

นางสาวมนต์ธนรัตน์ ศรีวัฒน์ธนวงษ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. 0-4271-1203 

นางดวงฤดี สมอุดม

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

โทร. 0-4271-1203

นายมีแสง อินธิเสน

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2102

นางสาวศิริวรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2107