เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

ประธานสภาเทศบาลนครสกลนคร

นายศักดา ชยะกฤตย์

ประธานสภาเทศบาลนครสกลนคร

โทร. 089-620-9095 

รองประธานและเลขานุการสภาเทศบาลนครสกลนคร

ร.ต.เกษม คำยัง

รองประธานสภาเทศบาลนครสกลนคร

โทร. 093-565-3044

นายอุทิศ ไพจิตรโยธี

เลขานุการสภาเทศบาลนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2106

สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร เขต 1

นายศักดา ชยะกฤตย์

โทร. 089-620-9095

นายวุฒิชัย บุตราช

โทร. 096-992-9645

นายพิชามล นกพรมพะเนา

โทร. 084-957-6677

นายหทัย จงเจริญ

โทร. 085-696-9669

นางบุษบง ประพันธ์

โทร. 089-569-3827

นายสมศรี สุขพันธ์

โทร. 085-681-8006

สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร เขต 2

นายบุญเนาว์ ไชยภูมิ

โทร. 089-416-5801

นายพลเดช สุวรรณบล

โทร. 088-562-5153

นายสัญญลักษณ์ พิชัยวัตต์

โทร. 081-872-9686

นายชัชวาลย์ คำชมภู

โทร. 081-708-2094

พ.ต.อ.สิทธิชัย สิทธิวงศ์

โทร. 081-975-6994

นายศิริศักดิ์ เซียสกุล

โทร. 086-239-6890

สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร เขต 3

นางกาญจนา พลอยประเสริฐ

โทร. 081-871-7265

จ.ส.อ.สิทธิศักดิ์ ทับทิม

โทร. 089-845-1440

นางนิรมล ขันธุลา

โทร. 087-234-3519

นายกริชอมร พรหมสาขา ณ สกลนคร

โทร. 093-053-7075

นายจิรศักดิ์ จรูญจิตร์

โทร. 088-314-4155

นายสุภาพ สท้าน

โทร. 080-196-7077

สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร เขต 4

ร.ต.ประเทือง เสนาบูรณ์

โทร. 087-2293988

นายศตวรรษ ฤดีเกษม

โทร. 087-862-9875

ร.อ.นิคม สินการ

โทร. 081-056-7861

ด.ต.สงกรานต์ ดีรัตนพร

โทร. 063-732-1237

ร.ต.เกษม คำยัง

โทร. 093-565-3044

นางศรีสมร พรมดอนก่อ

โทร. 089-275-1542